okres przechowywania umów zleceń

To dla Ciebie kochanie :*

Temat: Co lepsze dla pracodawcy - u. o dzieło czy faktura?
fakturę" niż na umowę zlecenie i to przy założeniu, że cały VAT sobie odliczy. Bo doliczając VAT to już w ogóle mu się nie opłaci. Należy jeszcze dodać, że przy fakturze jest mniej roboty niż przy umowie zlecenie i wg. mnie lepiej wydać te 4,6% więcej i mieć święty spokój. [oprócz problemu z prawidłowym określeniem czynności, które mogą podlegać umowie o dzieło, dochodzi co miesięczny rachunek, potem PIT-8B, badania lekrskie i BHP - o czym wielu zapomina uważając że umowy cywilno-prawne to wolna amerykanka, wydłużony okres przechowywania dla dokuemntacji pracowniczej i dla ZUS - zus może stwierdzić, że dana umowa ma charakter umowy zlecenia i naliczyć sobie składki itp]. Natomiast z punktu pracownika [wykonującego dzieło] jeżeli to ma być jego jedyny dochód to przejście...
Źródło: biznesforum.pl/viewtopic.php?t=3414Temat: specjalista ds. kadr i płac szkolenie
pracowniku w firmie i poza firmą, dodawanie danych personalnych, tworzenie kartoteki pracowników,. 5. Przyjęcie pracownika do pracy na czas nieokreślony – umowa o pracę, stawka godzinowa, dniówka. 6. Wprowadzanie danych personalnych związanych z umową o pracę, uaktywnienie bilansów okresowych – bilans urlopowy, bilans chorób pracownika, raport wstępnego szkolenia BHP. 7. Zdarzenia występujące w trakcie trwania umowy o pracę – spóźnienie, nadgodziny, choroba pracownika, zasiłek macierzyński, urlop wypoczynkowy, nagrody i premie, prowizja, aneks do umowy. 8. Zbiorcza edycja i realizacja zdarzeń. 9. Organizacja struktury zatrudnienia w firmie – tworzenie grup, wzorce, przypisywanie pracownika do wzorca. 10. Organizacja i zarządzanie czasem pracy – obiekty kalendarzowe, inicjalizacja kalendarzy. 11. Okresy płacowe i listy płac – otwieranie, naliczanie, zamykanie. 12. Lista płac w nowym okresie płacowym, ustalenie właściwości listy płac. 13. Automatyczne generowanie listy płac z wykorzystaniem danych kadrowych (wynagrodzenia zasadniczego, dodatków, umów cywilnoprawnych, informacji o zasiłkach, urlopach, nieobecnościach, nadgodzinach, stażu pracy itp.). 14. Umowy cywilno-prawne, wynagrodzenia z tytułu umówzleceń. 15. Transakcje – pożyczka, alimenty. 16. Rejestracja dodatków, zasiłków, premii oraz potrąceń, świadczeń i zaliczek. 17. Rozwiązanie umowy o pracę oraz stosunku pracy, ekwiwalent za urlop. 18. Naliczanie list płac i zamykanie okresów płacowych. 19. Edycja danych kadrowych w zamkniętych okresach płacowych. 20. Sporządzanie...
Źródło: lubforum.pl/index.php?showtopic=4913


Temat: Pytanie, ile powinni nam oddać Niemcy ?! obozy koncenracyjne, okupacja, bombardowania
tym pojęcia, nie ma kategorii archiwalnej ‟C”. Zazwyczaj dla każdego budynku prowadzi się oddzielną teczkę zawierającą zlecenie, dokumentację projektowo–kosztorysową, książki obmiaru, protokoły odbioru; okres przechowywania liczy się od ostatecznego rozliczenia prac, ... kategorii B (np. B5 – ‟5” oznacza okres przechowywania, liczony w latach), mniej istotna dokumentacja to Bc (akta manipulacyjne, podlegająca brakowaniu). Za jedyny solidnie udokumentowany wydatek sąd uznał remont dachu przeprowadzony ... szło. Bo przecież nie o to, by w roli samoistnego posiadacza obsadzić lokatorów i dać im prawo do zasiedzenia (z artykułu wynika, że część lokatorów zajmuje lokale na podstawie umowy najmu z gminą, co właśnie wyklucza możliwość zasiedzenia ze względu na brak samoistnego posiadania; części lokatorów miasto się wypiera, mówiąc o pokoleniowym, od lat przedwojennych, zamieszkiwaniu lokali na podstawie umowy z właścicielem...
Źródło: eurowybory.platforma.org/forum/index.php?showtopic=25578


Temat: Dezynfekcja i sterylizacja
Umowa z dnia 2006-01-10 zawarta w Grodzisku Wlkp, pomiędzy: SALONEM URODY I PAZNOKCI 'ZMYSŁY" Agnieszka Kaczmarek UI.Środkowa 38 62-065 Grodzisk Wlkp zwanym dalej ZLECENIODAWCĄ a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej ul. ... sterylizacji powierzonego sprzętu medycznego. §2 1. Cennik za wykonaną usługę o której mowa w par 1 stanowić będzie załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 2.Cena sterylizacji naliczona zostanie wg ilości materiału powierzonego do sterylizacji. Jeżeli na mocy obowiązujących przepisów prawa świadczenie usług będących przedmiotem niniejszej umowy zostanie opodatkowane podatkiem od towarów i usług VAT, do ceny zostanie doliczony ten podatek, wg obowiązującej ... obciążającego Zleceniodawcę, dołączany będzie wykaz usług za miesiąc l którego dotyczy z wyszczególnioną ilością pełnych wsadów oraz trybie sterylizacji. §3 1.Usługi będące przedmiotem niniejszej umowy świadczone będą przez Centralną Sterylizatornię SPZOZ w Grodzisku Wlkp ul. …. 2.Materiał do sterylizacji Zleceniodawca może dostarczać codziennie od godz. … natomiast odbiór materiału wysterylizowanego - codziennie od godz. ... 3.W przypadku zlecenia usługi w trybie natychmiastowym naliczona zostanie cena 1 pełnego wsadu. Sterylizacja w trybie natychmiastowym dotyczy tylko sterylizacji parowej. §4 W sprawach w umowie nie uregulowanych, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. §5 Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. §6 Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach każda na prawach oryginału i po odczytaniu podpisano §7 1. Umowę zawiera się na okres od dnia 01- 01- 2006r ... fakcie Zleceniodawcę POUCZENIE: 1.0pakowania materiału zawierają wskaźnik chemiczny określający skuteczność wykonanej sterylizacji. 2.Przechowywanie wysterylizowanego materiału wymaga zachowania odpowiednich warunków tj, temperatury ,wilgotności i dodatkowego opakowania posterylizacyjnego. Nie zachowanie w/w warunków może doprowadzić do wtórnego skażenia wysterylizowanego materiału. 3.W przypadku sterylizacji gazowej obowiązuje 7-io dniowy okres degazacji , z tego tytułu odbiór materiałów przeznaczonych do w/w sterylizacji po upływie 1 tygodnia od przekazania materiału. ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA Aneks Nr l do umowy z dnia 2006-01-10 zawarty w dniu … Na świadczenia uslu9 z zakresu stervlizac;i. o treści następującej: I Cennik stanowiący załącznik Nr 1 do umowy z dnia 10.01.2006r otrzymuje brzmienie określone w zał. Nr 1 do aneksu z dnia 22.03.2006r 2. Aneks wchodzi w życie z dniem 01.04.2006r. 3 .. Pozostałe warunki umowy nie ulegają ... umowy z dnia 10.01.2006r pkt 1. Z tytułu realizacji przez Zleceniobiorcę usługi , o której mowa w § 1 Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłacenia Zleceniobiorcy wynagrodzenia za: a) sterylizację parową b) ... … zł duży pakiet od 26 cm do 40cm … zł średni pakiet do 25cm … zł mały Żleceniodawca Zleceniobiorca Moja umowa ze szpitalem wyglada tak. Przepraszam ze tak nie wyglada...
Źródło: forum.spnnails.com/viewtopic.php?t=359